Aankomst
Vertrek
Gasten
VIND EEN KAMER

De algemene voorwaarden van het romantische wijnhotel Richtershof aan de Moezel

Wijn romantisch hotel Richtershof GmbH

Algemene voorwaarden (AV) voor het hotelaccommodatiecontract

Deze voorwaarden zijn van toepassing op hotelaccommodatiecontracten (accommodatie- en huurovereenkomsten) en op alle andere diensten en leveringen die het hotel aan gasten levert, inclusief vouchers. Na een reserveringsaanvraag door de gast/besteller wordt een hotelaccommodatiecontract afgesloten met een bijbehorende reserveringsbevestiging van het hotel. Het contract is ook bindend voor mondelinge toezeggingen. Afwijkende bepalingen, met inbegrip van de algemene voorwaarden van de gast of de klant, zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door het hotel worden erkend.

 1. 1. het afsluiten van het contract voor hotelaccommodatie verplicht de contracterende partijen tot de uitvoering van het contract, ongeacht de duur van het contract. Het contract kan niet eenzijdig worden opgezegd.
 2. Gereserveerde kamers zijn beschikbaar voor de gast vanaf 15.00 uur op de dag van aankomst en moeten uiterlijk om 11.00 uur op de dag van vertrek worden verlaten. Tenzij uitdrukkelijk een latere aankomsttijd is overeengekomen, behoudt het hotel zich het recht voor om gereserveerde hotelkamers na 18.00 uur opnieuw toe te wijzen. Bij vertrek na 12.00 uur dient u de receptie uiterlijk om 22.00 uur van de vorige dag te informeren; bij vertrek voor 18.00 uur dient de helft van de kamerprijs te worden betaald; na 18.00 uur dient de volledige kamerprijs te worden betaald.
 3. De gast maakt geen aanspraak op de terbeschikkingstelling van bepaalde kamers of ruimten; indien overeengekomen ruimten om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn, is het hotel verplicht een gelijkwaardige vervanging te bieden, ook buiten het hotel, voor zover dit redelijk is.
 4. In geval van wijzigingen of annuleringen van gereserveerde kamers, arrangementen en menubestellingen wordt een factuur opgesteld:

4.1 Flexibel tarief

Profiteer van ons beste openbare tarief zonder beperkingen; hiermee kunt u uw reservering zonder aarzeling wijzigen of annuleren tot één dag voor aankomst, mochten uw plannen veranderen. We behouden ons het recht voor om reserveringen te annuleren of te wijzigen als blijkt dat een klant zich schuldig heeft gemaakt aan frauduleuze of ongepaste activiteiten, of in andere omstandigheden waarin blijkt dat de reserveringen een fout of vergissing bevatten of het gevolg zijn van een fout of vergissing.

4.2 Niet-terugbetaalbaar tarief

Als u uw reservering om welke reden dan ook annuleert, uw reservering probeert te wijzigen of niet op de aangegeven incheckdatum aankomt, wordt uw betaling niet gerestitueerd. Als u om welke reden dan ook eerder vertrekt, ontvangt u geen tegoed of terugbetaling.

4.3 Arrangement en gastronomisch tarief

Annuleringen tot 7 dagen voor aankomst (18:00 uur) zijn gratis. Voor latere annuleringen of no-shows worden kosten in rekening gebracht en wordt het totale bedrag van de reservering in rekening gebracht.

4.4 Het volgende geldt voor feestdagen :

 1. a) tot 30 dagen voor aankomst geen kosten
 2. b) 29 tot 15 dagen voor aankomst 50% van de overeengekomen diensten
 3. d) 14 tot 0 dagen voor aankomst 90% van de overeengekomen diensten

4. 5 Voor reserveringen voor evenementen (6 kamers of meer of geboekte zalen), arrangementen, menu- en buffetbestellingen gelden de volgende bepalingen in geval van volledige wijziging of annulering (afzegging):

 1. a) tot 30 dagen voor aankomst geen kosten
 2. b) 29 tot 15 dagen voor aankomst 50% van de overeengekomen diensten
 3. d) 14 tot 0 dagen voor aankomst 90% van de overeengekomen diensten

Annuleringen van welke aard dan ook moeten schriftelijk door de gast worden ingediend en schriftelijk door het hotel worden bevestigd om geldig te zijn. Het hotel raadt aan een reisannuleringsverzekering af te sluiten voor alle reizen en een annuleringsverzekering voor cateringevenementen om annuleringskosten te voorkomen.

 1. Het hotel is te goeder trouw verplicht om ongebruikte kamers en kamercapaciteiten zo mogelijk aan andere partijen te verhuren om annuleringen te voorkomen. Totdat de contractueel overeengekomen kamers en kamercapaciteiten op een andere manier zijn toegewezen/verhuurd, moet de gast het berekende bedrag voor de duur van het contract betalen, rekening houdend met de bovengenoemde kostenregeling.
 2. Onze facturen zijn onmiddellijk betaalbaar, ten laatste bij vertrek zonder aftrek en in CASH. Cheques, creditcards en andere betaalmiddelen worden alleen geaccepteerd op rekening van de prestatie. Creditcardbetalingen (Visa, Eurocard, MasterCard) worden alleen geaccepteerd voor de betaling van bedragen die niet onderhevig zijn aan een provisieclaim en geen speciale kortingen zijn. In het geval van speciale evenementen, groepen of om gerechtvaardigde redenen heeft het hotel het recht om vooruitbetaling te eisen.
 3. De contractueel overeengekomen diensten en prijzen zijn te vinden in de hotelbrochures en in de aanvullende informatie in de reserveringsbevestiging. Voor reguliere kamerreserveringen is de prijs inclusief logies, ontbijt, servicekosten en de op dat moment geldende wettelijke btw in euro's (€). Restitutie van betaalde maar niet gebruikte diensten is niet mogelijk!

8.Gasten van het hotel zijn volledig aansprakelijk jegens het hotel voor schade veroorzaakt door nalatigheid van hun kant, door hun gasten of door huisdieren die zij hebben meegebracht. Het is de verantwoordelijkheid van de gast om een geschikte verzekering af te sluiten.

8a. Het hotel is een rookvrij hotel. Als een gast rookt in de hotelkamer, brengen we minimaal 250 euro schoonmaakkosten in rekening. Als de kamer niet verhuurd kan worden vanwege de geur, wordt het werkelijke huurverlies toegevoegd.

8b. De gast erkent dat het opladen van accu's van elektrische fietsen in de kamer verboden is vanwege het acute brandgevaar.

 1. Het hotel is alleen aansprakelijk voor verlies van of schade aan meegebrachte zaken in het hotel in geval van opzet of duidelijk aantoonbare grove nalatigheid van zijn medewerkers, in overeenstemming met de bepalingen van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) tot een maximum van 10 keer de kamerprijs (max. EUR 2550). Voor zover het hotel aansprakelijk is voor derden, is het hotel alleen aansprakelijk voor zover er sprake is van aantoonbare schuld. De aansprakelijkheid van het hotel is uitdrukkelijk beperkt tot de prestaties van de aansprakelijkheidsverzekering van het hotel; elke verdere aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

In het bijzonder is aansprakelijkheid als gevolg van overmacht, staking, oproer, oorlog, natuurverschijnselen, overstroming, gesprongen leidingen, brand, enz. uitgesloten. Aansprakelijkheidsclaims vervallen als de gast het hotel niet onmiddellijk op de hoogte stelt van het verlies of de schade.

 1. Indien aan de gast een parkeerplaats voor zijn auto ter beschikking wordt gesteld (parking of garage), vormt dit geen bewaringsovereenkomst. Het hotel is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan motorvoertuigen die geparkeerd of gemanoeuvreerd zijn op het hotelterrein en hun inhoud, tenzij het hotel verantwoordelijk is voor opzet of grove nalatigheid. Dit geldt ook voor hulppersonen.
 2. Als de gast een gratis annuleringsrecht heeft gekregen (optionele boekingsaanvraag), heeft het hotel ook het recht om zich binnen de overeengekomen periode terug te trekken uit het contract als er vragen zijn van andere gasten over de geboekte kamer. Bovendien heeft het hotel het recht om zich terug te trekken uit het contract om een gewichtige reden, in het bijzonder wanneer overmacht of andere omstandigheden waarvoor het hotel niet verantwoordelijk is, de uitvoering van het contract onmogelijk maken; kamers geboekt zijn met misleidende of valse informatie over essentiële feiten, bijvoorbeeld over de persoon van de gast of het doel; het hotel gegronde redenen heeft om aan te nemen dat het gebruik van de diensten van het hotel de goede werking van het bedrijf, de veiligheid of de reputatie van het hotel in het openbaar in gevaar kan brengen, zonder dat dit te wijten is aan de controle of organisatie van het hotel. het hotel kennis krijgt van omstandigheden waarin de financiële omstandigheden van de klant aanzienlijk zijn verslechterd na het afsluiten van het contract, in het bijzonder wanneer de klant verschuldigde vorderingen van het hotel niet voldoet of onvoldoende zekerheden stelt waardoor betalingsaanspraken van het hotel in gevaar lijken te komen; de gast een verzoek tot opening van een insolventieprocedure tegen zijn vermogen heeft ingediend, een beëdigde verklaring overeenkomstig § 807 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering heeft afgelegd, een buitengerechtelijke schuldvereffeningsprocedure heeft gestart of zijn betalingen heeft opgeschort; een insolventieprocedure tegen het vermogen van de gast is geopend of de opening van een dergelijke procedure is geweigerd wegens gebrek aan vermogen of om andere redenen. Het hotel dient de gast onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van de uitoefening van het annuleringsrecht. In de bovengenoemde gevallen van annulering heeft de gast geen recht op schadevergoeding.
 3. Vouchers waarvan de geldigheid beperkt is tot een bepaalde datum worden alleen in uitzonderlijke gevallen door het hotel gehonoreerd. Als diensten op de dag van uitgifte van de voucher tegen een andere prijs worden berekend dan op het moment van inwisselen, moet het negatieve verschil door de gast worden betaald op het moment van inwisselen. Restitutie voor prijsverminderingen is niet mogelijk.
 4. Tijdens hun verblijf zijn gasten verplicht om zichzelf en degenen die toezicht nodig hebben te informeren over vluchtroutes en reddingsmogelijkheden.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van het contract en de overige bepalingen. In geval van ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen geldt de bepaling die de oorspronkelijke bepaling in economische zin het meest benadert en wettelijk is toegestaan.
 6. Aanvullingen, wijzigingen en nevenafspraken van welke aard dan ook moeten door beide contractanten schriftelijk worden bevestigd om rechtsgeldig te zijn; dit geldt ook voor de opheffing van de schriftelijke vormvereiste. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) is van toepassing. Plaats van nakoming en bevoegde rechtbank, voor zover dit geoorloofd kan worden overeengekomen, is de maatschappelijke zetel van het hotel. In overeenstemming met § 26 van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) verwijzen we naar het opslaan van gegevens als hulpmiddel bij zakelijke transacties.

Status: maart 2023